Αρχική  Χάρτης Ιστοσελίδας  English
 

Επιμελητήριο

 
 

Εισαγωγή


Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνο-Βαλτικών Χωρών ιδρύθηκε την 21η Ιανουαρίου 2005, στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μητροπόλεως 34, με την πρωτοβουλία του Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας της Λετονίας στη Μακεδονία & Θράκη.

Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποβλέπει στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων χωρών άνευ πολιτικών επιδιώξεων.
 
 

Σκοπός


Σκοπός του σωματείου είναι η επιδίωξη της ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών και της προώθησης των εμπορικών, οικονομικών και τεχνολογικών σχέσεων μεταξύ των Βαλτικών Χωρών (Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας) και της Ελλάδας.
Επιτρέπεται με απόφαση του συμβουλίου να συμπεριληφθούν αργότερα και άλλες χώρες, καθώς και να γίνει μέλος ένωσης άλλων συναφών σωματείων.

Το Σωματείο έχει σαν σκοπό ιδιαίτερα:
  • Να συλλέγει συστηματικά από τις χώρες της Βαλτικής και την Ελλάδα τους νόμους, τις διατάξεις, τα έθιμα και τις συνήθειες οικονομικής, δημοσιονομικής, κοινωνικής, τελωνειακής και φορολογικής φύσεως.
  • Να διατηρεί επαφές με αρχές, οργανισμούς, σωματεία, οικονομικούς και δημοσιονομικούς φορείς των χωρών-μελών με σκοπό τη διευκόλυνση των αμοιβαίων εμπορικών συναλλαγών.
  • Να προσφέρει συνεργασία στις Πρεσβείες των χωρών-μελών και τις Ελληνικές Αρχές στα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών αυτών.
  • Να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις, νόμους, τις διατάξεις για την πορεία των αγορών γενικά, για συγκεκριμένους τομείς αυτών και για τη δυνατότητα διαθέσεως εμπορευμάτων.
  • Να υποδεικνύει τους εμπορικούς αντιπροσώπους και τις επίσημες αντιπροσωπείες εμπορικών επιχειρήσεων.
  • Να φροντίζει για το φιλικό και διαιτητικό συμβιβασμό εμπορικών διαφορών που προκύπτουν μεταξύ Ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων των μελών του επιμελητηρίου μας.
  • Να εξασφαλίζει δικηγόρους, συμβούλους, διερμηνείς και μεταφραστές.
  • Να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια σε όσους επισκέπτονται μια από τις συμμετέχουσες χώρες για εμπορικούς λόγους.
  • Να εκδίδει ένα δελτίο που να περιέχει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του Σωματείου και τις πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους βιομηχανικούς εμπορικούς και οικονομικούς τομείς των χωρών μελών.
  • Να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που θα θεωρούσε επωφελή για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 
 

Αρμοδιότητες – Επιδιώξεις


Το Σωματείο αναπτύσσει τη σύνδεση και τη συνεργασία με συναφή σωματεία για την πραγματοποίηση κοινών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Το Σωματείο προωθεί τη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών ιδιαίτερα των οικονομικών για τη γνωριμία και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ευκαιριών των χωρών-μελών του αλλά και για να αυξήσει τις δυνατότητες οικονομικών, εμπορικών και πολιτιστικών συναλλαγών μεταξύ τους.



Διοικητικό Συμβούλιο

 
 
    A. KYNIGOPOULOS
    TH. IOANNIDIS
    E-K. ANSOURIAN
    G. HONAIOS
    X. GRIBIZIS
    P. VOYATSIGLOU
    S. KOUDA