Αρχική  Χάρτης Ιστοσελίδας  English
 

Εγγραφή - Οφέλη

 
 

Μέλη


Το Σωματείο αποτελείται από απεριόριστο αριθμό μελών και δύνανται να γίνουν μέλη τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη του Σωματείου διαχωρίζονται στα Τακτικά Μέλη και στα Επίτιμα και είναι τα κατωτέρω.


 
  Α. Τακτικά Μέλη
Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικες κάτοικοι Ελλάδας που είναι ικανοί να ασκούν τα αστικά και πολιτικά δικαιώματά τους και χαίρουν γενικής εκτίμησης και οι οποίοι ασκούν μία εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, κατασκευαστική ή του τριτογενή τομέα δραστηριότητα.
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και οι αντιπρόσωποι και μη κοινοτικών Εταίρων. Τα νομικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να διορίσουν εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος θα μπορεί να θέτει υποψηφιότητα για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει προτάσεις που θα πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο για να μπορούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, αφού εξετασθούν από το Συμβούλιο.

Β. Επίτιμα Μέλη
Το Σωματείο μπορεί να ονομάσει επίτιμα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει ή προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες και/ή μία ουσιαστική υλική συνεισφορά στην εκπλήρωση των στόχων του. Αυτά τα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής ετήσιας συνδρομής και μπορούν να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
 

Τρόπος απόκτησης της ιδιότητας Μέλους


Η αίτηση εγγραφής για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην έδρα του Σωματείου.
Η εξέταση της αίτησης ανατίθεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία προτείνει για την αποδοχή και παρουσιάζει στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την κατάσταση των νέων Μελών για τη σχετική έγκριση.
Σε περίπτωση που αυτή η Επιτροπή αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης ή διατηρεί αμφιβολίες για την αποδοχή της η υπόθεση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη χρήσιμη συνεδρίασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με απόλυτη πλειοψηφία και δεν είναι υποχρεωμένο να εκθέσει τους λόγους της ενδεχόμενης απόρριψης της αίτησης εγγραφής.
Η αποδοχή ενός μέλους δεν είναι οριστική παρά μόνο μετά από την καταβολή της συνδρομής που καθορίζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο και συνεπάγεται την αποδοχή των διατάξεων που περιέχονται στο παρόν Καταστατικό.
Η εγγραφή μέλους είναι ετήσια.
Μπορούν επίσης να είναι μέλη άτομα ή επιχειρήσεις άλλης εθνικότητας, πάντοτε βέβαια με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τους προαναφερόμενους όρους.
Η θητεία ενός μέλους στο Σωματείο είναι ετήσια και θεωρείται ανανεώσιμη από χρόνο σε χρόνο, αν δεν ανακληθεί με συστημένη επιστολή εντός της 31ης Οκτωβρίου του έτους εγγραφής ή των επόμενων. Με τη λήξη αυτής της διορίας το μέλος πρέπει να πληρώσει τη συνδρομή που θα καθοριστεί από το Συμβούλιο για το επόμενο έτος.Δικαιώματα των Μελών

 
  Τα τακτικά μέλη μόνο έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες και πληροφορίες ενώ τα διοικητικά και υπαλληλικά πρόσωπα προς διευκόλυνσή τους με επιχειρήσεις και υπηρεσίες προς Αλλοδαπές.